Begrippenlijst

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 3 4
Term Definitie
Paginavorm

De opstelling van de winst-en-verliesrekening met de opbrengsten en kosten onder elkaar.
M&O in Balans, 7e druk, havo H3, vwo H3

Paraplumerk

De leverancier brengt al zijn producten onder één naam op de markt.
M&O in Balans, 7e druk, havo H15, vwo H17

Participerend leiderschap

De manager en medewerkers delen de informatie en macht.
M&O in Balans, 7e druk, havo H5, vwo H6

Passieve weerstand

Niet of nauwelijks zichtbaar en moeilijker om op te reageren.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H6

Penetratiepolitiek

De prijs van een nieuw product zo laag vast te stellen dat daardoor in korte tijd een groot gedeelte van de markt van het nieuwe product wordt voorzien.
M&O in Balans, 7e druk, havo H16, vwo H18

Pensioenfonds

Int pensioenpremies en belegt deze gelden om personen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd een pensioen uit te keren.
M&O in Balans, 7e druk, havo H14, vwo H16

Pensioenvoorziening

Voorziening om later pensioenen uit te keren aan (voormalige) werknemers.
M&O in Balans, 7e druk, havo H35, vwo H43

Perioden

Bij een renteperiode die geen jaar is, rekenen we in de formule om naar perioden die overeenstemmen met de renteperiode.
M&O in Balans, 7e druk, havo H9, vwo H10

Permanent vermogen

Vermogen dat blijvend beschikbaar is voor de onderneming, er hoeft niet op te worden afgelost: eigen vermogen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H3, vwo H3

Permanentie

We spreken van permanentie als een onderneming niet één keer per jaar maar een aantal keren per jaar een balans en winst en-verliesrekening opstelt. Het doel van de permanentie is de gelijkmatige verdeling van zowel de kosten als de opbrengsten over verschillende perioden.
M&O in Balans, 7e druk, havo H25, vwo H32

Personeelsbeleid

Dit beleid is gericht op alle aspecten van de relatie tussen mens en arbeid binnen de organisatie.
M&O in Balans, 7e druk, havo H8, vwo H9

Persoonlijk plan

Dit omvat de persoonsgegevens, motivatie en doelstellingen, de sterke eigenschappen van de starter en de minder sterke eigenschappen van een ondernemer.
M&O in Balans, 7e druk, havo H32, vwo H38

Persoonlijke lening

De consument leent een bedrag voor een bepaald doel en neemt het hele bedrag ineens op. Aflossingen mogen niet opnieuw worden opgenomen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H13, vwo H15

Persoonlijke verkoop

Verkoop met persoonlijk contact tussen aanbieder en afnemer.
M&O in Balans, 7e druk, havo H18, vwo H19

Perunage

Perunage betekent per 1. Het symbool voor perunage is de letter i.
M&O in Balans, 7e druk, havo H9, vwo H10

Plaats en tijd

Door de groothandel liggen de goederen op het moment dat de detaillist dat wil, bij de detaillist in de winkel.
M&O in Balans, 7e druk, havo H17, vwo H18

Plaatsen obligaties

A pari (tegen nominale waarde), boven pari (boven de nominale waarde, er ontstaat agio) en onder pari (beneden de nominale waarde, er ontstaat disagio).
M&O in Balans, 7e druk, vwo H14

Plangestuurde systemen

De producent zal volgens een bepaalde planning produceren.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H18

Plannen

De gedetailleerde uitwerking van de doelstellingen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H1, vwo H1

Portfolioanalyse

Een model waarmee een onderneming de situatie van haar producten analyseert.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H20

Positief hefboomeffect

Rentabiliteit van het eigen vermogen voor belasting (REV vb ) > rentabiliteit van het totale vermogen (RTV) omdat interest vreemd vermogen (IVV) M&O in Balans, 7e druk, havo H38, vwo H46

Potentiële toetreders

Het aantal is afhankelijk van de kapitaalintensiteit (of er veel vermogen nodig is om een onderneming in die branche op te  richten), schaalvoordelen (of productie bij hoge of ook al bij kleine aantallen rendabel is), toegang tot distributiekanalen en  wetgeving.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H20

Preferente aandelen

Aandelen die op een bepaald gebied voorrang hebben op gewone aandelen. De preferentie kan betrekking hebben op de winstuitkering, de zeggenschap en de uitkering bij liquidatie.
M&O in Balans, 7e druk, havo H11, vwo H13

Prijskortingen

Korting op de prijs, zowel rechtstreeks als door het aanbieden van een groter aantal producten voor een lagere prijs.
M&O in Balans, 7e druk, havo H16, vwo H18

Prijsresultaat

Een resultaat omdat er meer of minder voor een productiemiddel is betaald dan toegestaan.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H28

Prijsresultaat constante kosten

Toegestane constante kosten bij de normale productie en/of afzet verminderd met de werkelijke constante kosten.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H28

Prijsvergelijkingswebsite

Een website waar je prijzen voor een product bij verschillende aanbieders kunt vinden en vergelijken.
M&O in Balans, 7e druk, havo H19, vwo H21

Primitieve opslagmethode

Ook wel enkelvoudige opslagmethode: hierbij rekenen we de indirecte kosten door middel van slechts één opslag(percentage) toe aan de directe kosten.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H31

Private label

Een product dat, gezien vanaf het standpunt van de fabrikant, in opdracht van een derde wordt gemaakt.
M&O in Balans, 7e druk, havo H15, vwo H17

Privébegroting

Het overzicht waaruit blijkt hoeveel geld een ondernemer nodig heeft voor privédoeleinden.
M&O in Balans, 7e druk, havo H32, vwo H38

Probleemoplossende vergadering

Het doel is eerst het probleem bepalen, daarna een besluit nemen en kiezen voor een oplossing.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H8

Problemen bij gesprekken

Mogelijke problemen zijn: ruis in de communicatie, elkaar verkeerd begrijpen, een toevallige gebeurtenis, het halo-effect, horneffect, stereotypering, projectie en suggestie.
M&O in Balans, 7e druk, havo H7, vwo H8

Procent

Per honderd.
M&O in Balans, 7e druk, havo H2, vwo H2

Productiecapaciteit

De productiecapaciteit van een onderneming geeft aan hoeveel producten de onderneming in een bepaalde periode maximaal kan maken. Bij de verkoopcapaciteit betreft het de maximale verkoopomvang.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H26/H27

Productief leverancierskrediet

Krediet dat een bedrijf verleent aan een ander bedrijf.
M&O in Balans, 7e druk, havo H13, vwo H15

Productinformatie

Webwinkels moeten informatie verstrekken over productkenmerken, prijzen inclusief btw, bijkomende kosten, wettelijke bedenktijd, betalingsmogelijkheden en de levering.
M&O in Balans, 7e druk, havo H19, vwo H21

Productlevenscyclus

Wanneer een nieuw product op de markt komt, neemt meestal de afzet langzaam toe. Daarna blijft de afzet van het product gelijk, en ten slotte neemt de afzet af. Bij de levenscyclus onderscheiden we achtereenvolgens de volgende vijf fasen: introductiefase, groeifase, rijpheidsfase, verzadigingsfase en neergangsfase.

Duur levenscyclus en grootte afzet worden bepaald door de snelheid van de technische ontwikkeling, de concurrentie en de mate waarin het nieuwe product door de afnemers wordt geaccepteerd.
M&O in Balans, 7e druk, havo H16, vwo H18

Productontwikkeling

Nieuwe producten aanbieden op al bestaande markten.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H20

Prognose personeelsbehoefte

Een planning hoeveel personeel er voor de komende periodes nodig is.
M&O in Balans, 7e druk, havo H8, vwo H9

Progressief belastingstelsel

Naarmate je inkomen hoger is, betaal je procentueel meer belasting.
M&O in Balans, 7e druk, havo H12, vwo H14

Projectorganisatie

De onderneming werkt met projectgroepen: tijdelijke samenwerkingsverbanden, die bestaan uit verschillende specialisten die de opdracht hebben een bepaald doel te realiseren. De leden van een projectgroep hebben twee bazen: de projectleider en hun ‘gewone’ hiërarchische leider. Dat geeft nogal eens conflicten.
M&O in Balans, 7e druk, havo H4, vwo H5

Promillage

Per duizend.
M&O in Balans, 7e druk, havo H2, vwo H2

Proportioneel

Kosten zijn proportioneel als de variabele kosten in dezelfde mate toe- of afnemen als de productie- en verkoopomvang; ze zijn rechtevenredig.
M&O in Balans, 7e druk, havo H24, vwo H26/H27

Prospectus

Een brochure waarin alle bijzonderheden over een aandelenemissie zijn opgenomen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H11, vwo H13

Prospectus obligatielening

Hierin staan bijzonderheden over de instelling of onderneming en de obligatielening.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H14

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439
 

Met de M&O in Balans, 7e editie, nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van (vakinhoudelijke) ontwikkelingen binnen het vak management en organisatie.

Naam:
E-mailadres: