Begrippenlijst

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 3 4
Term Definitie
(Standaard)kostprijs

De (standaard)kostprijs is de som van de toegestane of standaardkosten per product.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H27

3C model

Dit model neemt aan dat het succes van een onderneming afhankelijk is van drie factoren: customers (klanten), corporation (bedrijf) en competition (concurrentie).
M&O in Balans, 7e druk, vwo H20

4 c's

Een alternatief voor de 4 p's. Dit zijn customer’s solutioncost to consumerconvenience en communication.
M&O in Balans, 7e druk, havo H19, vwo H21

4 p’s

Productbeleid, prijsbeleid, plaatsbeleid of distributiebeleid, promotiebeleid of communicatiebeleid.
M&O in Balans, 7e druk, havo H15, vwo H17

A pari

Als een nv aandelen plaatst a pari, is de emissiekoers gelijk aan de nominale waarde.
M&O in Balans, 7e druk, havo H11, vwo H13

A-merk

Een bekend merk met een goede reputatie, landelijke reclame, op veel plaatsen te koop.
M&O in Balans, 7e druk, havo H15, vwo H17

Aandeel

Een deel van het eigen vermogen in de bv of de nv. Ook wel een bewijs van deelname in het eigen vermogen van een bv/nv.
M&O in Balans, 7e druk, havo H10/11, vwo H12/13

Aandelen aan toonder

Anonieme aandelen uitgegeven door een nv. Degene die het aandeel heeft, wordt geacht eigenaar te zijn.
M&O in Balans, 7e druk, havo H10, vwo H12

Aanschafprijs

De aanschafprijs van een duurzaam productiemiddel bestaat uit de aanschafprijs zelf en de bijkomende kosten (overdrachtskosten, installatiekosten en afleveringskosten).
M&O in Balans, 7e druk, havo H21, vwo H23

Aansprakelijkheid

Zowel het ondernemingsvermogen als privévermogen kan worden gebruikt om schulden van de onderneming te betalen (eenmanszaak en vof).
M&O in Balans, 7e druk, havo H10, vwo H12

Aansprakelijkheid

De aandeelhouders kunnen in principe niet privé worden aangesproken bij een faillissement, hierdoor is het risico beperkt (bv en nv).
M&O in Balans, 7e druk, havo H10, vwo H12

Accrual-accounting

De gevolgen van transacties (financiële feiten) worden verwerkt in het boekjaar waarin zij zich voordoen en niet wanneer de daarmee samenhangende uitgaven worden gedaan of de liquide middelen worden ontvangen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H25, vwo H32

Actiereclame

De onderneming voert een speciale actie om op korte termijn de verkoop van een bepaald product te stimuleren.
M&O in Balans, 7e druk, havo H18, vwo H19

Actieve cel

De cel waar een zwart randje omheen staat. Dit is de cel waar je iets mee kunt doen, bijvoorbeeld cijfers, tekst of een formule invoeren.
M&O in Balans, 7e druk, havo H28, vwo H4

Actieve weerstand

Zichtbare en herkenbare protesten.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H6

Actuele waarde

De actuele waarde is de waarde op balansdatum.
M&O in Balans, 7e druk, havo H34, vwo H42

Adviesrecht

De werkgever moet de OR of de MR in de gelegenheid stellen advies uit te brengen over voorgenomen besluiten van de werkgever.
M&O in Balans, 7e druk, havo H8, vwo H9

Afdeling Bedrijfsbureau

Afdeling die belast is met de planning en voorcalculatie.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H37

Afdeling Kwaliteitscontrole

Deze houdt zich bezig met de (integrale) kwaliteitszorg.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H37

Afdeling R&D

Research & Development; deze afdeling ontwikkelt nieuwe producten en voert technisch onderzoek uit.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H37

Affiliate marketing

Het adverteren om per verkoop een vergoeding te ontvangen, een vorm van CPA.
M&O in Balans, 7e druk, havo H19, vwo H21

Aflossen obligaties

In één keer aan het einde van de looptijd, in gedeelten gedurende een aantal jaren en door inkopen van de eigen obligaties.
M&O in Balans, 7e druk, havo H12, vwo H14

AFM (Autoriteit Financiële Markten)

Toezichthoudende instantie op alles wat te maken heeft met sparen, beleggen, verzekeren, pensioenen en lenen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H14, vwo H16

Afnemerskrediet

Krediet dat de afnemer verstrekt aan de leverancier. Dit komt met name voor bij dienstverlenende bedrijven, speciale orders en de opkopende handel.  De koper betaalt dus eerst en daarna voldoet de verkoper aan zijn verplichtingen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H13/14, vwo H15/16

Afroompolitiek

De onderneming begint met een hoge prijs en verlaagt deze in stappen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H16, vwo H18

Afschrijven

Door het ouder worden en het gebruiken van duurzame bezittingen neemt de waarde af. Dit leidt tot afschrijvingskosten.
M&O in Balans, 7e druk, havo H3, vwo H3

Afschrijven

Afschrijven is het in de boekhouding tot uitdrukking brengen van de waardevermindering (door het gebruik of verstrijken van de tijd) van duurzame productiemiddelen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H21, vwo H23

Afschrijven - vast percentage van de aanschafprijs

De formule om de afschrijving per periode te berekenen bij de afschrijving met een vast percentage van de aanschafprijs is (A - R) / n.

Afschrijvingskosten

De kosten van de waardevermindering van duurzame productiemiddelen door het verstrijken van de tijd of het gebruik.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H27

Afval

Grondstof en onderdelen die tijdens het productieproces verloren gaan.
M&O in Balans, 7e druk, havo H17, vwo H18

Afzet

De afzet is het aantal verkochte producten.
M&O in Balans, 7e druk, havo H2, vwo H2

Agio

Het verschil tussen de emissiekoers en de nominale waarde.
M&O in Balans, 7e druk, havo H11, vwo H13

Agio op obligaties

Ontstaat vaak als de interest op de obligatie hoger is dan de marktrente op het moment van de plaatsing.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H14

Agioreserve

Reserve door het uitgeven van aandelen boven pari. Anders omschreven: de agioreserve is het onderdeel van het eigen vermogen dat bestaat uit de bedragen die door de kopers bij plaatsing van aandelen betaald zijn boven de nominale waarde van de aandelen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H11/H35, vwo H13/H43

Algemene ledenvergadering

De hoogste macht, deze benoemt de bestuursleden.
M&O in Balans, 7e druk, havo H10, vwo H12

Algemene managementtheorie

Uitganspunt is hoe je een organisatie van boven af het beste kunt leiden. Aanbevelingen, richtlijnen en principes geven de organisatie als geheel vorm. Richtlijnen daarbij zijn: vooruitzien en plannen, organiseren, eenheid van bevel, coördineren en controleren.
M&O in Balans, 7e druk, havo H4, vwo H5

Algemene reserve

Een reserve die een bv/nv vormt door de winst na belastingen niet volledig aan de aandeelhouders uit te keren, maar gedeeltelijk binnen de onderneming te houden. Andere naam is winstreserve.
M&O in Balans, 7e druk, havo H35, vwo H43

Alternatieven verzamelen

Bij besluitvorming is altijd sprake van meer alternatieven.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H5

Annuïteit

Een periodiek gelijkblijvend bedrag aan interest en aflossing samen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H12, vwo H14

Anticipatiekrediet

Een krediet dat vooruitloopt op de plaatsing van aandelen of obligaties.
M&O in Balans, 7e druk, havo H13, vwo H15

Anticipatieposten

Anticipatieposten hanteren we als we de kosten achteraf betalen. De betaling vindt plaats als de periode waarop de kosten betrekking hebben, voorbij is. Ook gebruiken we anticipatieposten als we de opbrengsten achteraf ontvangen. We krijgen de ontvangst pas nadat de perioden waarop de opbrengsten betrekking hebben voorbij zijn.
M&O in Balans, 7e druk, havo H25, vwo H32

Appellerende functie

Dit deel gaat over de vraag welk effect de zender bij de ontvanger wil bereiken.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H7

Arbeidskosten

Arbeidskosten zijn de kosten van de lonen (salarissen) en de bijkomende kosten, zoals sociale lasten en pensioenpremies.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H27

Arbowet

Een wet die regelingen geeft met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van werknemers.
M&O in Balans, 7e druk, havo H32, vwo H38

Audiovisuele communicatiemiddelen

Middelen waarbij geluid en beeld zijn gecombineerd.
M&O in Balans, 7e druk, havo H18, vwo H19

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439
 

Met de M&O in Balans, 7e editie, nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van (vakinhoudelijke) ontwikkelingen binnen het vak management en organisatie.

Naam:
E-mailadres: