Begrippenlijst

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 3 4
Term Definitie
Ideële reclame

De opvattingen en/of gedragingen van mensen beïnvloeden, bijvoorbeeld over het milieu.
M&O in Balans, 7e druk, havo H18, vwo H19

IIliquide

Als er te weinig liquide middelen zijn om aan alle betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Dan moet de onderneming maatregelen treffen om de liquiditeit te verbeteren.
M&O in Balans, 7e druk, havo H26, vwo H33

IJzeren voorraad

Een voorraad goederen waarover een onderneming voor een ongestoorde bedrijfsuitoefening altijd moet beschikken (de minimumvoorraad).
M&O in Balans, 7e druk, havo H37, vwo H45

Immateriële eigenschappen

De eigenschappen die de consument aan het product verbindt.
M&O in Balans, 7e druk, havo H16, vwo H18

Immateriële vaste activa

Activa die niet kunt zien of aanraken maar wel een waarde hebben.
M&O in Balans, 7e druk, havo H34, vwo H42

Incidentele delegatie

Incidentele delegatie komt voor als zich een nieuwe, tijdelijke taak voordoet, die niemand in zijn functiebeschrijving heeft staan of bij vervanging vanwege ziekte, vakantie of een vacature.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H6

Indeling toespraak/presentatie

Er is altijd een inleiding (opening, paar zinnen over de kern en hoofdonderwerpen), een middenstuk (hoofdonderwerpen) en een slot (samenvatting, herhaling en slotzin).
M&O in Balans, 7e druk, havo H7, vwo H8

Index

De gezamenlijke prestatie van een verzameling aandelenfondsen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H14, vwo H16

Indexcijfer

Een indexcijfer is een getal dat de verhouding weergeeft tussen de waarde van een grootheid in een bepaalde periode en de waarde van die grootheid in de basisperiode. Een indexcijfer is een verhoudingsgetal.
M&O in Balans, 7e druk, havo H2, vwo H2

Indirecte distributie

Er zitten tussen de producent en de afnemer één of meer tussenschakels.
M&O in Balans, 7e druk, havo H17, vwo H18

Indirecte kosten

Alle kosten die niet direct betrekking hebben op een bepaald product of order. AIs we niet precies kunnen aangeven voor welk product of order de kosten worden gemaakt, dan zijn de kosten indirect.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H27/H28

Individueel besluit

Besluit door de bevoegde functionaris.
M&O in Balans, 7e druk, havo H4, vwo H5

Individuele arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst tussen werknemer en werkgever, die past binnen de algemene arbeidsvoorwaarden zoals opgenomen in de cao en als deze er niet is, voldoet aan de wettelijke regels.
M&O in Balans, 7e druk, havo H8, vwo H9

Individuele reclame

De fabrikant maakt reclame voor zijn eigen product.
M&O in Balans, 7e druk, havo H18, vwo H19

Industriële onderneming

In een industriële onderneming worden grondstoffen omgezet in producten met behulp van onder andere arbeid en duurzame productiemiddelen.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H22

Informatie

Gegevens die de kennis van de ontvanger vergroten. Informatie moet betrouwbaar, relevant en tijdig zijn.
M&O in Balans, 7e druk, havo H1, vwo H1

Informatiebehoefte

De behoefte aan informatie (zowel intern – van binnen de organisatie – als extern – van buiten de organisatie –) voor iedere manager om beslissingen te kunnen nemen, bij te kunnen sturen en zich te kunnen verantwoorden.
M&O in Balans, 7e druk, havo H31, vwo H37

Informatierecht

De werkgever is verplicht alle informatie te verstrekken die de raad nodig heeft om zijn taken goed te kunnen vervullen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H8, vwo H9

Informatieregels

Voor de controle op de identiteit moet een webwinkel minimaal vermelden: de naam, KvK-nummer, adres, contactgegevens en btw-nummer.
M&O in Balans, 7e druk, havo H19, vwo H21

Informatiestromen

Het doorlopende proces van de overdracht van informatie.
M&O in Balans, 7e druk, havo H1, vwo H1

Informatiesysteem

Het geheel van personen, hulpmiddelen en activiteiten dat gericht is op het verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens om te kunnen voorzien in de informatiebehoeften van personen binnen en buiten de organisatie. Alle activiteiten daarbij zijn onderdeel van het informatieverzorgingsproces.
M&O in Balans, 7e druk, havo H1, vwo H1

Informatieve vergadering

Het doel is informatie uitwisselen.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H8

Informatieverzorging

De informatieverzorging is afhankelijk van de soort, de grootte en het doel van de organisatie.
M&O in Balans, 7e druk, havo H31, vwo H37

Informele communicatie

Alle communicatie zonder vaste regels en structuren.
M&O in Balans, 7e druk, havo H7, vwo H8

Informele vereniging

Geen eisen aan de oprichting. Andere naam is vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. De bestuursleden zijn aansprakelijk als er betalingsproblemen ontstaan.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H12

Inkoopkosten

Kosten die verbonden zijn aan de aankoop van goederen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H20, vwo H22

Inrichtingseisen

De bepalingen voor het opstellen van de jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens.
M&O in Balans, 7e druk, havo H33, vwo H41

Inspraak

Iedereen kan zijn mening geven en de beslisser moet met die opvattingen rekening houden.
M&O in Balans, 7e druk, havo H4, vwo H5

Installaties

Een installatie is een complex van meer machines die bij elkaar horen.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H42

Instemmingsrecht

Wanneer de OR of de MR een voorgenomen besluit van de werkgever, waarvoor instemming van de OR/MR vereist is, afwijst, mag de werkgever dat besluit niet uitvoeren.
M&O in Balans, 7e druk, havo H8, vwo H9

Institutionele beleggers

Instellingen die grote bedragen beleggen als uitvloeisel van hun hoofdtaak.
M&O in Balans, 7e druk, havo H14, vwo H16

Instructieve vergadering

Het doel is met elkaar af te spreken wie welke taken op zich zal nemen en hoe die taken uit te voeren.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H8

Integraal management

Een manager of groep van managers is verantwoordelijk voor alle aspecten van het beleid.
M&O in Balans, 7e druk, havo H5, vwo H6

Interactieve communicatiemiddelen

De ontvanger is betrokken bij de boodschap, kan zelf invloed uitoefenen en er is sprake van een bepaalde reactie.
M&O in Balans, 7e druk, havo H18, vwo H19

Interculturele miscommunicatie

Deze ontstaat vaak door onwetendheid en onvoldoende kennis van de cultuur van de andere partij. Problemen ontstaan vaak uit de verkeerde interpretatie van lichaamstaal, persoonlijke ruimte en het gebruik van symbolen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H6, vwo H7

Interestkosten

Investering in productiemiddelen vergt vermogensbeslag en dat leidt tot interestkosten.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H27

Interestkosten duurzame productiemiddelen

We berekenen jaarlijks interest over het gemiddeld geïnvesteerd vermogen gedurende de gehele levensduur. Dit doen we met de formule (A + R) / 2.

M&O in Balans, 7e druk, havo H21, vwo H23

Interestmarge

Interestmarge is rentabiliteit van het totale vermogen (RTV) – interest vreemd vermogen (IVV).
M&O in Balans, 7e druk, havo H38, vwo H46

Interne balans en winst-en-verliesrekening

Overzichten voor intern gebruik om sturingsinformatie te kunnen geven.
M&O in Balans, 7e druk, havo H33, vwo H41

Interpreteren

Zichzelf afvragen wat voor waarde de boodschap voor ontvanger heeft.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H7

Intrinsieke waarde onderneming

De waarde van de onderneming volgens de balansgegevens: bezittingen verminderd met het vreemd vermogen of intrinsieke waarde = eigen vermogen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H11, vwo H13

Intrinsieke waarde per aandeel

De intrinsieke waarde per aandeel berekenen we met de formule: Eigen vermogen / aantal geplaatste aandelen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H11, vwo H13

Intuïtieve besluitvormingsmethode

Besluit op gevoelsmatige, niet rationele gronden.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H5

Investeren

Het door de onderneming aanschaffen van kapitaalgoederen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H14, vwo H16

Investeringsbegroting

In een investeringsbegroting nemen we de bedragen voor de investeringen in de noodzakelijke activa op. Voor een startende onderneming geeft de investeringsbegroting aan hoeveel vermogen nodig is om de onderneming te beginnen door een overzicht van alle investeringen die nodig zijn om het bedrijf te beginnen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H26/H32, vwo H33/H38

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439
 

Met de M&O in Balans, 7e editie, nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van (vakinhoudelijke) ontwikkelingen binnen het vak management en organisatie.

Naam:
E-mailadres: