Begrippenlijst

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 3 4
Term Definitie
Obligatie

Een bewijs van deelneming in een geldlening (obligatielening).
M&O in Balans, 7e druk, havo H12, vwo H14

Obligatielening

Een geldlening op lange termijn die in kleine(re) bedragen is opgedeeld.
M&O in Balans, 7e druk, havo H12, vwo H14

Omscholing

Omscholen is een opleiding om ander werk te gaan doen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H8, vwo H9

Omspanningsvermogen

Omspanningsvermogen is het aantal ondergeschikten waaraan een leidinggevende nog effectief leiding kan geven.
M&O in Balans, 7e druk, havo H5, vwo H6

Omzet

De omzet is het aantal verkochte producten vermenigvuldigd met de verkoopprijs per stuk.
M&O in Balans, 7e druk, havo H2, vwo H2

Onderhandse kapitaalmarkt

Deze markt is niet voor iedereen toegankelijk.
M&O in Balans, 7e druk, havo H14, vwo H16

Onderhandse lening

Langlopende lening. Geldgever en geldnemer hebben rechtstreeks contact.
M&O in Balans, 7e druk, havo H14, vwo H16

Onderlinge verbanden tussen balans en winst-en-verliesrekening

Het bedrag van de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening op de winst-en-verliesrekening is gelijk aan de nettowinst op de balans. De afschrijvingskosten in de toelichting op de winst-en-verliesrekening, zijn gelijk aan de waardedaling van de activa op de balans (tenzij er nieuwe activa zijn aangeschaft).
M&O in Balans, 7e druk, havo H36, vwo H44

Ondernemingsraden en medezeggenschapsraden

De ondernemingsraden in ondernemingen en de medezeggenschapsraden in het onderwijs zijn bedoeld om te komen tot structureel (regelmatig) overleg tussen de werkgevers en de werknemers. De taken zijn het leveren van een bijdrage aan het goed functioneren van de onderneming of de school en het behartigen van de belangen van de werknemers.
M&O in Balans, 7e druk, havo H8, vwo H9

Ondersteunend leiderschap

Het welbevinden van medewerkers staat voorop met het voortdurend streven naar goede teamgeest. Het risico is te weinig aandacht voor het werk zelf.
M&O in Balans, 7e druk, havo H5, vwo H6

Onderwerp vaststellen

Het kan gaan over probleemstelling of kansbenutting. Bij een probleem is er een verschil tussen de werkelijke en de wenselijke situatie. Bij kansbenutting nemen we een besluit in het geval er sprake is van een onverwachte of onzekere situatie.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H5

Onderzoek en ontwikkeling

Onderzoek en ontwikkeling leidt tot kosten bij het ontwikkelen van een nieuw product. Kosten van onderzoek brengen we direct naar de winst-en-verliesrekening. Ontwikkelingskosten activeren we en schrijven we af.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H42

Onderzoek levensvatbaarheid

Als een structureel tekort aan liquide middelen samengaat met structurele verliezen, moet de onderneming haar levensvatbaarheid onderzoeken.
M&O in Balans, 7e druk, havo H26, vwo H33

Ongedifferentieerde marketing

De onderneming brengt maar één product in één variant op de markt.
M&O in Balans, 7e druk, havo H15, vwo H17

Ontstaan van weerstand

Het komt voort uit individualisme en onzekerheid. Individualisme betekent dat je alleen maar kijkt naar de gevolgen die de  verandering voor jou persoonlijk heeft. Onzekerheid is het gevoel van onrust die grote veranderingen in het algemeen met  zich meebrengen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H5, vwo H6

Ontvangstenstaat

Overzicht van alle ontvangsten van de vereniging of stichting in een bepaalde periode. Voor de uitgaven is er een uitgavenstaat.
M&O in Balans, 7e druk, havo H27, vwo H34

Onverdeelde winst

De winst van het afgelopen (of lopende) boekjaar verminderd met de vennootschapsbelasting.
M&O in Balans, 7e druk, havo H35, vwo H43

Oorzaken afwijking informatievoorziening handelsonderneming en industriële onderneming

Oorzaken van de afwijking tussen de informatievoorziening van handelsonderneming en van industriële onderneming zijn:

  • De organisatiestructuur is ingewikkelder vanwege meer afdelingen.
  • Het verband tussen de uitgaande geldstromen en de inkomende geldstromen is lastiger vanwege het omzettingsproces.
  • De planningstermijn is bij een industriële onderneming vaak langer door hogere investeringen.

 

M&O in Balans, 7e druk, vwo H37

Open vraag

Een vraag waarbij elk soort antwoord mogelijk is.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H8

Openbaarmaking

Verplichting tot publicatie van gegevens via de Kamer van Koophandel om informatie te verschaffen en verantwoording af te leggen aan aandeelhouders, mogelijke vermogensverschaffers en andere geïnteresseerden.
M&O in Balans, 7e druk, havo H33, vwo H41

Openbare kapitaalmarkt

Deze markt is voor iedereen toegankelijk.
M&O in Balans, 7e druk, havo H14, vwo H16

Operational leasing

Een leaseovereenkomst die op korte termijn opzegbaar is. De verhuurder draagt het risico van economische veroudering en zorgt voor het onderhoud en de verzekering van het goed.
M&O in Balans, 7e druk, havo H13, vwo H15

Oprichting bv/nv

Via een notariële akte met daarin de statuten. Voor een bv geldt een minimum gestort kapitaal van 0,01. Voor de nv geldt een minimum gestort kapitaal van € 45.000.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H12

Oprichting stichting

Bij notariële akte met daarin de statuten van de stichting en registratie bij de Kamer van Koophandel.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H12

Oprichting vof

Via een notariële akte of een zelf opgestelde akte. Afspraken over de winstverdeling kunnen veel problemen voorkomen.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H12

Ordergestuurde systemen

De benodigde onderdelen koopt de onderneming pas in wanneer de order is ontvangen.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H18

Organigram

Een schematische weergave van afdelingen en zeggenschap.
M&O in Balans, 7e druk, havo H4, vwo H5

Organisatie

Een samenwerkingsverband van mensen die bepaalde doelen willen bereiken.
M&O in Balans, 7e druk, havo H1, vwo H1

Organisatieniveaus

Van boven naar beneden: topmanagement, hoger management, midden management, lager management en niet-leidinggevend personeel.
M&O in Balans, 7e druk, havo H5, vwo H6

Organisatieplan

Dit plan omvat diverse zaken zoals de rechtsvorm, huisvesting, vergunningen, verzekeringen, belastingen, personeel en de manier van starten.
M&O in Balans, 7e druk, havo H32, vwo H38

Organiseren

Het scheppen van doelmatige verhoudingen tussen mensen, middelen en handelingen om een bepaald doel te bereiken.
M&O in Balans, 7e druk, havo H1, vwo H1

Overheadkosten

Alle kosten met uitzondering van de inkoopkosten waaronder de inkoopwaarde. Overheadkosten zijn kosten die noodzakelijk zijn om de organisatie draaiende te houden. De overheadkosten worden verdeeld in verkoopkosten en algemene kosten.
M&O in Balans, 7e druk, havo H22, vwo H24

Overige gegevens

Deze bevatten de controleverklaring, statutaire regeling voor de winst en de gebeurtenissen na balansdatum met belangrijke financiële gevolgen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H33, vwo H41

Overige variabele kosten

De totale variabele kosten verminderd met de inkoopwaarde van de omzet. In industriële productie zijn de overige variabele kosten, kosten die samenhangen met het product en geen grondstof- of arbeidskosten zijn.
M&O in Balans, 7e druk, havo H24, vwo H26/H27

Overlijdensrisicoverzekering

Een verzekering die uitkeert bij overlijden. Deze verzekering wordt vaak bij een spaarhypotheek afgesloten.
M&O in Balans, 7e druk, havo H12, vwo H14

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439
 

Met de M&O in Balans, 7e editie, nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van (vakinhoudelijke) ontwikkelingen binnen het vak management en organisatie.

Naam:
E-mailadres: