Begrippenlijst

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 3 4
Term Definitie
Variabel budget

Een variabel bedrag per periode dat vaak is gebaseerd op variabele kosten.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H30

Variabele kosten

Variabele kosten nemen toe als de afzet stijgt en ze nemen af als de afzet daalt.
M&O in Balans, 7e druk, havo H24, vwo H26

Vast budget

Een vast bedrag per periode dat vaak is gebaseerd op constante kosten.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H30

Vaste activa

De kapitaalgoederen die meer dan één productieproces of jaar meegaan.
M&O in Balans, 7e druk, havo H3, vwo H3

Vaste kosten

Vaste of constante kosten veranderen niet (onmiddellijk) als de afzet stijgt of daalt.
M&O in Balans, 7e druk, havo H24, vwo H26

Vaste verrekenprijs

De vaste verrekenprijs is een schatting van de gemiddelde inkoopprijs (inclusief de geschatte inkoopkosten) voor een komende periode. De vaste verrekenprijs berekenen we door de inkoopprijs te verhogen met een opslag voor inkoopkosten.
M&O in Balans, 7e druk, havo H20/23, vwo H22/25

Vennootschap onder firma

Een organisatie waarin twee of meer personen zijn overeengekomen onder een gemeenschappelijke naam een bedrijf uit te oefenen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H10, vwo H12

Vennootschapsbelasting

Belasting over de winst voor bv’s/nv’s.
M&O in Balans, 7e druk, havo H35, vwo H43

Verandering constante kosten

Constante kosten kunnen veranderen door een wijziging van de verkoopcapaciteit en prijswijzigingen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H24, vwo H26

Verantwoordingsinformatie

Informatie die we gebruiken om verantwoording af te leggen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H1, vwo H1

Verbale communicatie

Alle communicatie waarbij we geschreven of gesproken woorden gebruiken, dus mondelinge en schriftelijke communicatie.
M&O in Balans, 7e druk, havo H7, vwo H8

Verbandscontrole

Tussen verschillende grootheden bestaat een onderling verband dat we kunnen controleren.
M&O in Balans, 7e druk, havo H31, vwo H37

Vereniging

Een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen die een bepaald doel willen verwezenlijken.
M&O in Balans, 7e druk, havo H10, vwo H12

Verfijnde opslagmethode

Andere naam is meervoudige opslagmethode. Bij deze methode nemen we de indirecte kosten in de kostprijs op door middel van meer opslagen.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H31

Vergadering

Een bijeenkomst van uitgenodigde personen, die volgens een bepaalde procedure met elkaar spreken over één of meer van tevoren vastgestelde onderwerpen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H7, vwo H8

Vergunning

Een vooraf te betalen bedrag aan de overheid om toestemming te krijgen voor iets.
M&O in Balans, 7e druk, havo H34, vwo H42

Verkoopcapaciteit

De verkoopcapaciteit van een onderneming geeft aan hoeveel producten de onderneming in een bepaalde periode maximaal kan verkopen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H24, vwo H26

Verkoopprijs

We verhogen de kostprijs met een opslag voor winst en daarna met omzetbelasting.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H31

Verkoopresultaat

Verkoopresultaat = afzet x (verkoopprijskostprijs)
M&O in Balans, 7e druk, havo H23, vwo H25

Verkoopresultaat vervangingswaardemethode

Het verkoopresultaat berekenen we door het aantal verkochte producten te vermenigvuldigen met het verschil tussen de verkoopprijs en de vervangingsprijs.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H22

Verkoopwinst

Het verschil tussen de verkoopprijs (exclusief btw) en de commerciële kostprijs.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H29

Verkrijgingsprijs

De inkoopprijs plus bijkomende kosten: het werkelijk betaalde bedrag → historische aanschafprijs: het fifo-systeem en het lifosysteem.
M&O in Balans, 7e druk, havo H34, vwo H42

Verloop vergadering

De volgende agendapunten worden doorgelopen: opening, notulen van de vorige vergadering, mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken, wisselende agendapunten of thema’s, wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting.
M&O in Balans, 7e druk, havo H7, vwo H8

Vermogensmarkt

Het geheel van vraag naar en aanbod van vermogen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H14, vwo H16

Verpakking

De noodzaak om een product te verpakken vanuit beschermingsoogpunt (technisch aspect) en om de aandacht van het publiek te trekken (commercieel aspect).
M&O in Balans, 7e druk, havo H16, vwo H18

Verplichtingen werkgever

De verplichtingen van een werkgever zijn onder andere op tijd het loon betalen, een getuigschrift uitreiken aan het einde van de dienstbetrekking en minderjarige werknemers in de gelegenheid stellen een opleiding te volgen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H8, vwo H9

Verplichtingen werknemer

De werknemer moet de arbeid zo goed mogelijk verrichten, de arbeid zelf verrichten, zich houden aan de voorschriften die betreffende de te verrichten werkzaamheden zijn verstrekt en zich gedragen zoals van een goed werknemer verwacht mag worden.
M&O in Balans, 7e druk, havo H8, vwo H9

Verschil primitieve en verfijnde opslagmethode

Bij de meervoudige of verfijnde opslagmethode zijn er wel verschillende opslag(percentage), maar er ontstaat maar één kostprijs. Bij de primitieve opslagmethode zijn meer opslag(percentages) maar we gebruiken er maar één en daardoor kunnen er verschillende kostprijzen ontstaan.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H31

Verschillenanalyse

Door de nacalculatorische nettowinst te vergelijken met de voorcalculatorische nettowinst, kunnen we een analyse maken van de verschillen. In een verschillenanalyse proberen we de oorzaken te achterhalen waardoor een verschil is ontstaan.

In andere woorden: Het na afloop van een periode opsporen van verschillen door het toegestane budget te vergelijken met de werkelijke kosten. In de verschillenanalyse berekenen we zoveel mogelijk deelresultaten.
M&O in Balans, 7e druk, havo H22, vwo H24/H30

Verticale communicatie

Communicatie die verticaal verloopt tussen hogere en lagere functies. Van hoog naar laag noemen we top-down. Andersom is bottom-up.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H7

Verticale concurrentie

Deze gaat over de onderhandelingsmacht van leveranciers en kopers.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H20

Vervaardigingsprijs

Verkrijgingsprijs + overige direct toe te rekenen kosten + redelijk aandeel in de indirecte kosten + toe te rekenen interest.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H42

Vervangingsinvesteringen

Wanneer een onderneming een versleten of verouderd kapitaalgoed vervangt.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H47

Vervangingsprijs

De vervangingsprijs is de inkoopprijs die geldt op het moment waarop de waarde van de voorraad wordt bepaald.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H22

Vervangingswaardemethode

Bij de vervangingswaardemethode waarderen we de voorraad goederen (grondstoffen of eindproducten) tegen de vervangingsprijs.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H22

Verwachtingstheorie van Vroom

De motivatie van een persoon wordt beïnvloed door de persoonlijke verwachting of dat hij door iets te doen verwacht daarmee een persoonlijk doel te bereiken.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H9

Veto

Eén deelnemer kan het besluit tegenhouden.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H5

Vijandige overname

Deze kan worden voorkomen door certificaten van aandelen uit te geven bij een bv en nv of door stemrechtloze aandelen bij een bv.
M&O in Balans, 7e druk, havo H10, vwo H12

Vijfkrachtenmodel

Model van Porter om de aantrekkelijkheid van een bedrijfstak te analyseren. De aantrekkelijkheid van een bedrijfstak is afhankelijk van leveranciers, kopers, potentiële toetreders, substituten en de concurrentie binnen de bedrijfstak zelf.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H20

Visuele communicatiemiddelen

Alle communicatiemiddelen waarbij de ontvanger de boodschap uitsluitend met zijn ogen waarneemt.
M&O in Balans, 7e druk, havo H18, vwo H19

Vlottende activa

Kapitaalgoederen die maar één productieproces of minder dan een jaar meegaan. Deze activa zijn gemakkelijk in geld om te zetten.
M&O in Balans, 7e druk, havo H3, vwo H3

Vooraftrek

De aan de onderneming in rekening gebrachte omzetbelasting door leveranciers.
M&O in Balans, 7e druk, havo H22, vwo H24

Voorbereiding van de vergadering

Via de uitnodiging en agenda van de vergadering wordt elke deelnemer tijdig ingelicht en kan zich voorbereiden op de onderwerpen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H7, vwo H8

Voorcalculatie

De verwachte of begrote kosten om een product te maken.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H27

Voorcalculatie bruto-omzetresultaat vvp

Verwachte afzet x (verwachte verkoopprijsvvp)
M&O in Balans, 7e druk, havo H20, vwo H22

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439
 

Met de M&O in Balans, 7e editie, nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van (vakinhoudelijke) ontwikkelingen binnen het vak management en organisatie.

Naam:
E-mailadres: