M&O in Balans, 7e druk, havo. Hoofdstuk 21 Kosten van duurzame productiemiddelen, samenvatting d.d. 8-2-2014.

Duurzame productiemiddelen zijn productiemiddelen die meer jaren meegaan. Tot de aanschafprijs van een duurzaam productiemiddel behoren ook de bijkomende kosten, zoals overdrachtskosten (gebouw) en installatiekosten (machines).

Afschrijven is het in de boekhouding tot uitdrukking brengen van de waardevermindering van duurzame productiemiddelen. Dit doe je om de kosten gelijkmatig over de levensduur te spreiden.

De grootte van de afschrijving is afhankelijk van:

  • de waarde van de duurzame productiemiddelen;
  • de levensduur;
  • de restwaarde;
  • het gebruik.

De technische levensduur is de periode waarin het duurzaam productiemiddel prestaties kan leveren.

De economische levensduur is de periode waarin op economische gronden het verstandig is het duurzaam productiemiddel prestaties te laten leveren.

De restwaarde van een duurzaam productiemiddel is de opbrengst die de onderneming aan het einde van de levensduur bij verkoop voor het productiemiddel verwacht te ontvangen. Eventuele sloopkosten of verwijderkosten worden in mindering gebracht op de restwaarde.

Bij afschrijving met een vast percentage van de aanschafprijs per jaar berekenen we het bedrag dat per periode wordt afgeschreven met behulp van de formule: (A-R)/n.

De boekwaarde van een duurzaam productiemiddel berekenen we door de aanschafprijs te verminderen met de al afgeschreven bedragen.

Tot de overige kosten van duurzame productiemiddelen rekenen we de interestkosten en de complementaire kosten.

De jaarlijkse interestkosten kunnen we berekenen als een percentage over het gemiddeld geïnvesteerd vermogen gedurende de gehele levensduur: percentage x (A+R)/2.

Complementaire kosten zijn alle kosten die samenhangen met het duurzaam productiemiddel op de afschrijvings- en interestkosten na, zoals onderhouds- en reparatiekosten.

 

Klik hier om deze samenvatting te downloaden

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439