M&O in Balans, 7e druk, havo. Hoofdstuk 9 Enkelvoudige en samengestelde interest, samenvatting d.d. 31-12-2013.

Interest (rente) is de vergoeding voor het ter beschikking stellen van vermogen.

Bij enkelvoudige interest wordt alleen rente berekend over het beginkapitaal.

Bij samengestelde interest wordt niet alleen rente berekend over het beginkapitaal maar ook over de al eerder bijgeschreven rente. Er is dan sprake van ‘rente over rente’. 

De eindwaarde van één bedrag is de waarde van een bedrag op een bepaald tijdstip in de toekomst op basis van samengestelde interest. 

We kunnen de eindwaarde met behulp van een formule berekenen. En = K x (1 + i)n

Waarbij:

E = eindwaarde

K = kapitaal

i = interestperunage = (interestpercentage/100)

n = aantal perioden

Om de gekweekte interest over een bedrag in een bepaalde periode te berekenen, bepalen we de waarde van het bedrag aan het begin en aan het eind van de betreffende periode. Het verschil tussen beide waarden is de gekweekte interest. 

De contante waarde van één bedrag is de waarde van een bedrag op een bepaald tijdstip in het verleden op basis van samengestelde interest. De formule voor de berekening van de contante waarde van één bedrag is:

Het interestpercentage geldt voor een periode van een jaar, tenzij anders is vermeld. Interest wordt normaal gesproken achteraf betaald (dus aan het eind van een periode). Interest moet steeds berekend worden over de schuld(rest). Over  vreemd vermogen moet interest betaald worden. Daarnaast moet het vreemd vermogen terugbetaald (afgelost) worden. Uitsluitend door af te lossen neemt een schuld af (dus niet door interestbetaling). 

Voor de aflossing zijn er verschillende mogelijkheden:

  • Aflossing aan het eind van de looptijd. Gedurende de looptijd is in dit geval alleen interest verschuldigd. Aan het eind van de looptijd wordt de schuld in één keer afgelost.
  • Lineaire aflossing. Per periode wordt een evenredig deel van de schuld afgelost. De interest die periodiek verschuldigd is, neemt dan gelijkmatig af.

 

Klik hier om deze samenvatting te downloaden

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439