M&O in Balans, 7e druk, havo. Hoofdstuk 8 Personeelsbeleid, samenvatting d.d. 31-12-2013.

Bij de behoeftepiramide van Maslow is de rangorde:

 1. fysiologische behoeften
 2. behoefte aan veiligheid en zekerheid
 3. sociale behoeften
 4. behoefte aan waardering
 5. zelfverwezenlijking of zelfrealisatie.

ERG-theorie: er is geen rangorde van menselijke behoeften. Deze zijn er in drie soorten: bestaansmogelijkheden, sociale behoeften en zelfrealisatie maar de volgorde ligt dus niet vast. 

Volgens McClelland worden mensen door drie behoeften gemotiveerd: prestatiebehoeften, machtsbehoeften en relationele behoeften. Afhankelijk van welke behoefte het sterkst is, heeft iemand verschillende doelen en wordt hij door andere activiteiten aangetrokken. 

Algemeen organisatiebeleid: het doel dat iedereen met elkaar nastreeft. Het sociaal beleid is afgeleid van het algemene organisatiebeleid. 

Sociaal beleid is het geheel van maatregelen dat nodig is om mens en arbeid zodanig op elkaar af te stemmen dat de doelen van de organisatie én die van de medewerker gerealiseerd kunnen worden. Een onderdeel van het sociaal beleid is het personeelsbeleid.

Personeelsbeleid is gericht op alle aspecten van de relatie tussen mens en arbeid binnen de organisatie. Voor de uitvoering van het personeelsbeleid is vaak een afdeling personeelszaken aanwezig.

Selectiemogelijkheden bij het aantrekken van personeel zijn:

 • gegevens uit het verleden;
 • psychotechnisch onderzoek;
 • vaardigheidsproeven;
 • interview (sollicitatiegesprek).

Functioneringsgesprek tussen werknemer en diens directe manager: tweerichtingsverkeer; gesprek is gericht op de toekomst.

Beoordelingsgesprek: eenrichtingsverkeer, gericht op het verleden.

Scholing omvat:

 • bijscholing, scholing om bij te blijven in je huidige baan;
 • omscholing, scholing voor een ander vak.

Een cao is een overeenkomst die wordt afgesloten door de vakbonden en de werkgeversorganisaties in de betreffende bedrijfstak, waarbij de primaire en de secundaire arbeidsvoorwaarden worden geregeld.

Verplichtingen van de werkgever zijn:

 • op tijd het loon betalen;
 • een getuigschrift uitreiken bij vertrek;
 • minderjarige werknemers in de gelegenheid stellen een opleiding te volgen.

Verplichtingen van de werknemer zijn:

 • de arbeid zelf verrichten;
 • de arbeid zo goed mogelijk verrichten;
 • zich houden aan de voorschriften;
 • zich gedragen als een goed werknemer.

Loonkosten bestaan uit brutoloon + werkgeversdeel premies werknemersverzekeringen + werkgeversdeel pensioenpremie.

Loonsubsidie geeft de overheid bij moeilijk plaatsbare werknemers.

Wet Gelijke Behandeling, doel is gelijke behandeling.

Bevoegdheden van de OR en de MR zijn:

 • adviesrecht;
 • instemmingsrecht;
 • informatierecht.

 

Klik hier om deze samenvatting te downloaden

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439