M&O in Balans, 7e druk, havo. Hoofdstuk 3 Balans en winst-en-verliesrekening, samenvatting d.d. 30-12-2013.

Een balans is een overzicht van de bezittingen (de kapitaalgoederen), het eigen vermogen en het vreemd vermogen (de schulden) van een onderneming op een bepaalde datum. 

Aan de debetkant van de balans staan de activa. Deze verdelen we in:

  • vaste activa die meer productieprocessen/jaren meegaan zoals gebouwen, machines en inventaris;
  • vlottende activa die één productieproces/minder dan een jaar meegaan zoals voorraden en debiteuren (vorderingen op klanten aan wie op rekening is verkocht);
  • liquide middelen: de betalingsmiddelen zoals bank en kas.

Aan de creditkant van de balans staan de passiva. Deze verdelen we in:

  • eigen vermogen: het vermogen dat door de eigenaar(s) in de onderneming is ingebracht;
  • vreemd lang vermogen: de schulden met een looptijd langer dan een jaar zoals allerlei leningen;
  • vreemd kort vermogen: de schulden met een looptijd van niet langer dan een jaar zoals crediteuren (schulden aan leveranciers van wie op rekening is gekocht) en rekening-courantkrediet (rood staan bij een bank).

De posten staan op een balans in een bepaalde volgorde:

Een balans is altijd in evenwicht (het debettotaal moet altijd gelijk zijn aan het credittotaal).

De winst-en-verliesrekening geeft een specificatie op de verandering in het eigen vermogen van de kosten en opbrengsten. Op een winst-en-verliesrekening staan de kosten en de opbrengsten van een onderneming over een bepaalde periode: het zijn stroomgrootheden.
Als de opbrengsten groter zijn dan de kosten is er sprake van winst. In het omgekeerde geval is er verlies.

Een winst-en-verliesrekening in scontrovorm heeft een debetkant (kosten) en een creditkant (opbrengsten): 

Bij een winst-en-verliesrekening in paginavorm staan de opbrengsten en kosten onder elkaar. Als ook de brutowinst zichtbaar is:

 

Klik hier om deze samenvatting te downloaden

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439